Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bureau Just Happiness partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Bureau Just Happiness zijn vrijblijvend en geldig gedurende 2 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien client het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Bureau Just Happiness gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
 2. Het aanbod is gebaseerd op de door client verstrekte informatie, waarbij Bureau Just Happiness mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer client en Bureau Just Happiness de aanvaarding van het aanbod beiden mondeling, dan wel schriftelijk bevestigd hebben

Artikel 3 Medewerking door client

 1. Client zal Bureau Just Happiness steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke, gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bureau Just Happiness verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat client zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt, dan wel de door client verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is  Bureau Just Happiness bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 4 Uitvoering

 1. Bureau Just Happiness neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap en conform de wijze waarop met client is overeengekomen.
 2. Bureau Just Happiness zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van client, mits dit naar oordeel van Bureau Just Happiness bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en van toepassing op het gekochte product. Online trainingen staan vast en kunnen niet aangepast worden voor wensen van client.
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft  Bureau Just Happiness het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. In het kader van een aangekocht online trainingsprogramma, heeft client het recht op toegang voor zolang als afgesproken is bij de aankoop en duur van het specifieke programma. Na deze datum zal client automatisch geen toegang meer hebben en wordt hiervan niet extra op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Bureau Just Happiness in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend. Alleen wanneer het aangekochte product zich hiertoe leent. Online trainingen zijn hiervan uitgesloten.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door client worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Bureau Just Happiness
 3. Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden, als bedoeld in artikel 6.1, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
 4. Indien naar het oordeel van Bureau Just Happiness een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens client te voldoen, is Bureau Just Happiness bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.
 5. Tussentijdse beëindiging vindt plaats wanneer Bureau Just Happiness  van mening is dat client niet genoeg inzet toont of anderszins. Dit wordt voor de 3e sessie besproken en client de mogelijkheid geboden hieraan te werken. Beëindiging vindt ook plaats wanneer client van mening is dat de coaching niet naar wens is. Ook dit dient voor de 3e sessie besproken te worden. In beide gevallen wordt bij beëindiging de betaling verrekend op basis van reeds afgenomen sessies. Bedrag wordt naar boven afgerond  (prijs: aantal sessies = x €) en vervalt de betaling voor toekomstig te verrichten coaching.

Artikel 6 Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per consult of een vast honorarium voor een heel traject overeenkomen (zie hiervoor de actuele tarieven op de website).

Artikel 7 Prijs en betaling

 1. Betaling door client dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, door overschrijving naar een door Bureau Just Happiness aan te wijzen bankrekening. Eventueel overeengekomen betalingstermijnen vallen ook binnen deze regel van 7 dagen na factuurdatum.
 2. Indien client de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim Bureau Just Happiness is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
 3. Heeft client bezwaar tegen een factuur van Bureau Just Happiness dan geeft cliënt dit binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 7 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
 4. Prijzen zijn inclusief BTW
 5. Bij het aangaan van een online training of trainingsprogramma heeft client het recht op herroeping na aankoop volgens Nederlands recht (te weten: herroepingsrecht tot14 dagen na aankoop). Na 14 dagen gaat de betalingsverplichting in en is client het bedrag verschuldigd.
 6. Bij het aankopen van de online training, geldt een niet goed-geld terug garantie. Cliënt dient tenminste 3 maanden de training te volgen en actief vragen te delen in de coachingsgesprekken, waarmee hij laat zien dat hij welwillend is om het maximale uit de training te halen. Bij geld -terug dient cliënt opdrachten te kunnen overleggen om te laten zien dat hij er actief mee aan de slag is geweest. Minimaal aantal modules die doorlopen moeten zijn is 2. Ten alle tijde bepaalt Bureau Just Happiness of cliënt zich op een juiste wijze aan bovenstaande heeft gehouden en daarmee of voldaan is aan de niet goed-geld terug garantie.
 7. Bij in gebreke blijven van client ten aanzien van de betalingsverplichting, krijgt cliënt (volgens de gestelde factuurcyclus) eerst een herinnering en een aanmaning. Bij blijvende uitstel van betaling zal cliënt zonder verder bericht door Bureau Just Happiness  verwijderd worden uit de online leeromgeving.
 8. Betaling geschiedt bij aanvang traject en dient in zijn geheel voor einde traject voldaan te zijn bij deelbetalingsmogelijkheid. Het bedrag voor deelbetaling, alsmede het aantal termijnen, wordt van te voren kenbaar gemaakt aan client door Bureau Just Happiness.

Artikel 8 Overmacht

Bij overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Bureau Just Happiness opgeschort. In dat geval is Bureau Just Happiness verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Bureau Just Happiness  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bureau Just Happiness kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs, verkeers-, en of transportstoringen, ziekte van ingezet personeel, persoonlijke omstandigheden, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Bureau Just Happiness bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Bureau Just Happiness gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de client gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Client dient afspraken tijdig af te zeggen. Dit dient 24 uur van tevoren te geschieden. Bij later afzeggen wordt er een vergoedingstarief gehanteerd van  ca. 50% van de sessiekosten. Bij afzegging door Bureau Just Happiness wordt een losse sessie niet in rekening gebracht, maar opnieuw met client ingepland.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Bureau Just Happiness beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. De totale aansprakelijk van Bureau Just Happiness wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 3. De aansprakelijkheid van Bureau Just Happiness wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien client Bureau Just Happiness onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Bureau Just Happiness ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten (client dient Bureau Just Happiness op de hoogte te stellen van onvrede voor de 3e afspraak).
 4. Bureau Just Happiness is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat client tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Bureau Just Happiness naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 5. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Bureau Just Happiness geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens client en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 6. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Bureau Just Happiness niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld
 7. Bureau Just Happiness is niet verantwoordelijk voor het te behalen resultaat.

Artikel 10 Annulering

Bureau Just Happiness behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Bureau Just Happiness kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Bureau Just Happiness de annulering schriftelijk aan de client mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen. Bij annulering van trainingen, workshops of consulten door cliënt zelf, zullen er kosten (50% van de prijs op de website of geldende aanbod van de sessie of workshop) in rekening worden gebracht als de annulering minder dan 24 uur van te voren plaatsvindt.

Artikel 11 Privacy statement

Bureau Just Happiness dient zich te houden aan het in bescherming nemen van de privacy van deelnemers aan zowel workshops, coaching-,  als trainingstraject. Geen enkele informatie mag, zonder schriftelijke toestemming van cliënt, gedeeld worden met derden.

Artikel 12 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Bureau Just Happiness en client die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter.
 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door client van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 15 Slotbepaling

 1. Bureau Just Happiness is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden en deze is altijd terug te vinden op de website.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Just Happiness